-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 08-03-2018 | 11:45
data ostatniej modyfikacji: 08-03-2018 | 11:45
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli prawidłowości obrotu akumulatorkami (wtórnymi ogniwami baterii nadających się do powtórnego naładowania) oraz powerbankami.
08 marca 2018

Informacja z kontroli prawidłowości obrotu akumulatorkami (wtórnymi ogniwami baterii nadających się do powtórnego naładowania) oraz powerbankami.

Celem kontroli było zbadanie akumulatorków oraz powerbanków w zakresie pojemności  w odniesieniu do deklaracji na wyrobie, jak również sprawdzenie w jakim stopniu przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r., o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016r., poz. 1059 ze zm.).

Czynności kontrolne przeprowadzono u 4 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa Lubuskiego - kontrolą objęto akumulatorki (wtórne ogniwa baterii nadających się do powtórnego naładowania) oraz powerbanki.

  1. Prawidłowość oznaczania oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów
  2. W toku prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono, czy zgodnie z art. 9 ust 1     ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r., o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016r., poz. 1059 ze zm.), wprowadzone do obrotu akumulatorki (wtórne ogniwa baterii nadających się do powtórnego naładowania) oraz powerbanki zostały w sposób widoczny, czytelny i trwały, oznakowany symbolem selektywnego zbierania, którego wzór został określony w załączniku nr 3 ww. ustawy.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

  1. Sprawdzono, czy zgodnie z art. 9 ust 4 z dnia 24 kwietnia 2009r., o bateriach i akumulatorach wprowadzone do obrotu akumulatorki (wtórne ogniwa baterii nadających się do powtórnego naładowania) oraz powerbanki, zostały zaopatrzone w informację o jego pojemności, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1103/2010 z dnia 29 listopada 2010r., ustalającym na mocy dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, przepisy dotyczące znakowania baterii  i akumulatorów przenośnych, wtórnych raz samochodowych, informacjami o ich pojemności (Dz. U. WE L 313 z 30.11.2010, str. 3-7). W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

  1. Prawidłowość wykonywania działalności
  2. W toku kontroli sprawdzono, czy stosownie do art. 48 ustawy o bateriach  i akumulatorach, sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) przekracza 25m2:

- przyjmuje selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego przez udostepnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie.

- przekazuje zebrane, zużyte baterie i zużyte akumulatory, sprzedawcy hurtowemu    lub zbierającymi zużyte baterie i zużyte akumulatory.

Kontrolę w powyższym zakresie przeprowadzono w 4 placówkach detalicznych, nie stwierdzając nieprawidłowości. We wszystkich przypadkach w sali sprzedażowej ustawiony był pojemnik na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, które w późniejszym etapie odbierane były na podstawie umowy zawartej z partnerem zajmującym się ich utylizacją.

  1. Prawidłowość udzielania gwarancji

W toku prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono, czy w przypadku sprzedaży akumulatorków oraz powerbanków z gwarancją producenta, sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz tan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń – art. 5773 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.). Ustalono, że do wyrobów nie był dołączany dokument gwarancyjny.

  1. Badania laboratoryjne

W toku prowadzonych czynności kontrolnych do badań laboratoryjnych w zakresie sprawdzenia pojemności akumulatorków w odniesieniu do deklaracji producenta pobrano 1 model akumulatorka wielokrotnego ładowania. Próbki pobrano zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 16 ust. 1 pkt 10, art. 27 ust. 1, 2, 3 i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r., o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017r. Nr 1063), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012r., w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012r, poz. 496).

Wyniki badań laboratoryjnych nie wykazały nieprawidłowości w zakresie zadeklarowanej przez producenta pojemności.

Sporządził: Marek Nowacki

p.o. Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Produktów

i Kontroli Artykułów Nieżywnościowych.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180038
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.