-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 08-03-2018 | 11:54
data ostatniej modyfikacji: 08-03-2018 | 11:54
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami.
08 marca 2018

Informacja z kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami.

CEL KONTROLI

Celem kontroli było sprawdzenie w jakim stopniu przedsiębiorcy wywiązują się  z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r., o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016r., poz. 1059 ze zm.).

PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

Czynności kontrolne przeprowadzono u 4 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa Lubuskiego u których kontrolowano akumulatory samochodowe, baterie przenośne oraz urządzenia w których zamontowane zostały baterie lub akumulatory.

Prawidłowość oznaczania oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów

  1. W toku prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono, czy zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy o bateriach i akumulatorach wprowadzone do obrotu akumulatory zostały  w sposób widoczny czytelny i trwały, oznakowany symbolem selektywnego zbierania, którego wzór został określony w załączniku nr 3 ww. ustawy. Stwierdzono, że bezpośrednio na wyrobach umieszczono symbol selektywnego zbierania. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.
  1. Sprawdzono, czy zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach do baterii samochodowych kwasowo-ołowianych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowianych zostały dołączone informacje o warunkach i trybie ich zwrotu oraz  o zorganizowanych dla nich punktach zbierania. Ustalono, że do każdego akumulatora dołączana była instrukcja użytkowania oraz informacje o warunkach, trybie zwrotu akumulatorów oraz punktami ich zbierania.

Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu

W toku kontroli sprawdzono, czy zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o bateriach  i akumulatorach możliwe jest łatwe usunięcie ze sprzętu zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Natomiast jeżeli nie mogą one zostać łatwo usunięte przez użytkownika końcowego, należy ustalić czy urządzenia te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zużyte baterie i zużyte akumulatory mogły być łatwo usunięte przez niezależne od wprowadzającego baterie lub akumulatory podmioty profesjonalne zajmujące się serwisowaniem lub naprawą urządzeń (art. 11ust. 1a). W 1 przypadku urządzenie było zaprojektowane w sposób umożliwiający usunięcie z niego zużytych baterii lub akumulatorów. W 2 przypadkach, producent w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, dopuszcza do wymiany akumulatorów na nowe, tylko przez wykwalifikowane osoby. W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Do wyrobów producenci dołączyli instrukcje użytkowania sporządzone w języku polskim.

Legalność prowadzonej działalności

Kontrolowani przedsiębiorcy działalność gospodarczą prowadzili po zgłoszeniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzona działalność zgodna była z zakresem określonym we wpisach.

Prawidłowość wykonywania działalności

  1. Sprzedaż detaliczna

W toku kontroli sprawdzono, czy stosownie do art. 48 ustawy o bateriach  i akumulatorach, sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003r.,      o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073), przekracza 25m2:

- przyjmuje selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego przez udostepnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie.

- przekazuje zebrane, zużyte baterie i zużyte akumulatory, sprzedawcy hurtowemu    lub zbierającymi zużyte baterie i zużyte akumulatory.

W powyższym zakresie nie prawidłowości nie stwierdzono. W 1 przypadku, w którym powierzchnia sprzedaży przekraczała 25m2, kontrolowany sprzedawca detaliczny baterii przenośnych przyjmował zużyte baterie przenośne od użytkownika końcowego. W tym celu w miejscu widocznym i swobodnie dostępnym dla klientów znajdował się karton z informacją „Zużyte baterie”. Przedsiębiorca za pozostawione zużyte odpady nie żąda zapłaty. Zużyte baterie na mocy umowy były przekazywane do innego podmiotu zajmującego się ich utylizacją. W 2 przypadkach powierzchnia kontrolowanej placówki nie przekraczała 25m2.

Ponadto sprawdzono, czy kontrolowani sprzedawcy detaliczni:

- przyjmują od użytkownika końcowego zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe  i zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe – art. 53 ust 1 ustawy o bateriach  i akumulatorach

- w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży umieścił informację o:

  • Warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w ust 1 oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży – art. 53 ust 2 pkt 1 ww ustawy.
  • Punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w ust 1, zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje – art. 53 ust 2 pkt 2 ww. ustawy.

W powyższym zakresie ustalono, że kontrolowani przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku wynikającego z art. 53 ust 1 ustawy o bateriach i akumulatorach i przyjmuje od użytkownika końcowego zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe. W miejscu widocznym dla klienta uwidoczniona była informacja o warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o punktach ich zbierania.

Ponadto sprawdzono, czy w przypadku sprzedaży baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazuje zużytych baterii lub akumulatorów:

  • Pobierana od kupującego odpowiednią wysokość opłaty depozytowej wraz  z potwierdzeniem jej pobrania - art. 54 ust 1 ww. ustawy
  • W terminie 30 dni od pobrania opłaty depozytowej przyjmuje zużyte baterie  i akumulatory oraz zwraca pobraną opłatę depozytową i potwierdzenie jej zwrotu - art. 54 ust 2 ww. ustawy.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w przypadkach sprzedaży akumulatora, gdy klient nie przekazuje zużytego akumulatora pobierana jest opłata depozytowa zgodnie z art. 54 ust 1 ww. ustawy, a  w przypadku dostarczenia przez kupującego zużytego akumulatora w terminie do 30 dni od pobrania opłaty depozytowej, pobraną opłatę zwraca zgodnie z art. 54 ust 2 ww. ustawy. Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie opłaty depozytowej.

  1. Sprzedaż hurtowa

Wtoku kontroli sprawdzono, czy stosowne do art. 49 ustawy o bateriach i akumulatorach, sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych:

- przyjmuje zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne lub akumulatory przenośne, bez żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

- przekazuje zużyte baterie i zużyte akumulatory zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

W powyższym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Kontrolowany przedsiębiorca przyjmował zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, a zużyte akumulatory, na podstawie podpisanej umowy przekazuje podmiotowi zajmującemu się ich utylizacją.

Prawidłowość udzielania gwarancji

W toku kontroli sprawdzono, czy w przypadku sprzedaży baterii lub akumulatorów z gwarancją producenta, sprzedawca wydaje kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń – art. 5773 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r., poz. 459 ze zm.). Każdy z objętych kontrolą akumulatorów posiadał dołączoną Kartę gwarancyjną, zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji. Stwierdzono, że w jednej z kart gwarancyjnych przywołano nieaktualny przepis prawny  tj. art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego dotyczący stwierdzenia, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.Do importera skierowano wystąpienie pokontrolne, w którym wnoszono o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości prowadzących do poprawienia zapisów w karcie gwarancyjnej przywołując aktualne przepisy prawa tj. z art. 577¹ § 2 Kodeksu cywilnego zgodnie, z którym oświadczenie gwarancyjne zawiera m.in. stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W odpowiedzi importer m.in. poinformował /…/ „przesyłam wzór karty gwarancyjnej, która zawiera wszystkie informacje”. Po analizie zapisów - uwag nie wnoszono.

Inne ustalenia kontroli

a)  W przypadkach w których kontrolowany przedsiębiorca nabył bezpośrednio  od wprowadzającego baterie lub akumulatory sprawdzano, czy zgodnie z art. 30 ustawy o bateriach i akumulatorach na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami został zamieszczony numer rejestrowy wprowadzającego. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

b)  Po zakończonych czynnościach kontrolnych, dane dotyczące podmiotów pobierających opłatę depozytową  i podmiotów wprowadzających akumulatory samochodowe do obrotu przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Badania laboratoryjne

W toku kontroli do badań laboratoryjnych w zakresie sprawdzenia zawartości kadmu, ołowiu i rtęci pobrano 1 próbkę baterii. W wyniku przeprowadzonych badań przez Specjalistyczne Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi w zbadanej próbce nie wykryto obecności rtęci, kadmu i ołowiu. Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki badań oraz oznakowanie baterii stwierdza się, że badana bateria jest zgodna pod względem zawartości rtęci, kadmu i ołowiu z wymaganiami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach.

Sporządził: Marek Nowacki

p.o. Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Produktów

i Kontroli Artykułów Nieżywnościowych.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180033
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.