-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 11-05-2018 | 11:22
data ostatniej modyfikacji: 11-05-2018 | 11:22
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod katem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami przeprowadzonych w I kwartale 2018r.
11 maja 2018

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod katem zgodności z zasadniczymi  i innymi wymaganiami przeprowadzonych w I kwartale 2018r.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., w I kwartale 2018r. przeprowadził kontrole środków ochrony indywidualnej.

I.         Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena wprowadzonej do obrotu odzieży ochronnejo intensywnej widzialności, należącej do grupy środków ochrony indywidualnej kategorii II pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  21 grudnia 2005r. w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

 

II.        Przedmiotowy zakres kontroli

1.         Kontrola wybranych ŚOI

Kontrolą pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, objęto kamizelki ostrzegawcze.

 

III.      KONTROLA

1.         Typ ŚOI

            Zgodnie z zasadami określonymi w § 34 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej ustalono kategorię, środków ochrony indywidualnej.

Odzież ostrzegawcza kwalifikowana jest jako ŚOI kategorii II.

 

2.         Prawidłowość oznakowania CE

            W toku prowadzonych kontroli sprawdzono, umieszczenie na wyrobach oznakowania CE potwierdzające ich zgodność z wymaganiami zgodnie z § 43 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Kontrolowane wyroby oznakowane były znakiem CE zgodnie z w/w wymaganiami. Zgodnie z § 43 ust 2 rozporządzenia MG oznakowanie CE, umieszczone było na każdym egzemplarzu ŚOI w sposób widoczny i czytelny.

 

3.         Certyfikat oceny typu WE

W przypadku kontrolowanych środków ochrony indywidualnej podjęto czynności mające na celu sprawdzenie, czy posiadają one certyfikaty wystawione przez jednostkę notyfikowaną - § 34 ust. 1, w związku z § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MG.

W związku z powyższym do podmiotu wprowadzającego objęte kontrolą wyroby po raz pierwszy do obrotu na terenie RP, skierowano pismo z żądaniem przedłożenia certyfikatów badania typu WE. Do otrzymanych dokumentów uwag nie wniesiono.

Ponadto sprawdzono, czy jednostki notyfikowane wystawiające w/w certyfikaty znajdują się na liście jednostek posiadających akredytację – uwag w powyższym zakresie nie stwierdzono.

4.         Deklaracja zgodności WE

W powyższym zakresie sprawdzono, czy zgodnie z § 36 ust. 1 rozporządzenia MG na objęte kontrolą wyroby zostały wystawione deklaracje zgodności WE. W tym celu zwrócono się do podmiotu wprowadzającego objęte kontrolą wyroby po raz pierwszy
do obrotu na terenie RP o przedłożenie deklaracji zgodności. Do otrzymanych dokumentów uwag nie wniesiono.

 

5.         Instrukcje oraz oznakowanie ŚOI

W powyższym zakresie sprawdzono czy objęte kontrolą ŚOI, posiadały instrukcje użytkowania sporządzone zgodnie z § 9 rozporządzenia MG oraz czy oferowane do sprzedaży ŚOI oznakowane były zgodnie z rozporządzeniem MG lub/i stosowną normą zharmonizowaną.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

  1. Dokumentacja techniczna

Nie żądano dokumentów związanych z oceną zgodności, gdyż brak było uzasadnionych wątpliwości co do zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami.

 

V.        BADANIA ORGANOLEPTYCZNE I LABORATORYJNE

1.      Badania organoleptyczne

W toku prowadzonych czynności kontrolnych środki ochrony indywidualnej poddano badaniom organoleptycznym. Przeprowadzone oględziny udokumentowano w Sprawozdaniach z badań organoleptycznych. Próbki ŚOI pobrano zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej oraz z rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Nie stwierdzono wad konstrukcyjnych ŚOI.

 

  1. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych do CIOP w Łodzi, przekazano 1 kamizelkę ostrzegawczą. Badania przeprowadzono w zakresie współrzędnych chromatyczności i współczynnika luminacji świetlnej (według pkt 5.1 i pkt 5.2 normy PN-EN ISO 20471:2013). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badana próbka jest zgodna z wymaganiami w zakresie przeprowadzonych badań.

 

3.    Nie wydawano w I kwartale br. opinii na wniosek Urzędów Celnych dotyczących środków ochrony indywidualnej.

PODSUMOWANIE

 

Mając na uwadze, iż środki ochrony indywidualnej mają za zadanie chronić zdrowie i zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, zasadne jest monitorowanie tego segmentu rynku.

Sporządziła:

starszy specjalista - Agnieszka Dobkowska

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180035
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.