-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 02-08-2018 | 08:34
data ostatniej modyfikacji: 02-08-2018 | 08:34
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
02 sierpnia 2018

Informacja z  kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

 

I.  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., realizując program kontroli Nr DIH-702-8(1)/18/JG przeprowadził w II kwartale 2018r. kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. 2015 r. poz. 1688, z późn. zm.) dalej, jako: „ustawa o zużytym sprzęcie”.

 

II. Celem kontroli było sprawdzenie, w jakim stopniu dystrybutorzy wywiązują się z obowiązków wynikających z art. 37 i 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

III. Podmiotowy zakres kontroli.

Kontrolą objęto 3 placówki detaliczne. W żadnej z placówek nie stwierdzono nieprawidłowości. Sprawdzono 15 urządzeń, wszystkie były prawidłowo oznaczone, a podmioty wprowadzające były wpisane do rejestru.

 

IV. Przedmiotowy zakres kontroli.

 1. Sprawdzając przestrzeganie art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ustalono, że kontrolowani trzej dystrybutorzy:
 1. nieodpłatnie odbierają zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany,
 2. w przypadku dostarczenia nabywcy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego, nieodpłatnie odbierają zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w miejscu dostawy, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony,
 3. prowadzili sprzedaż w placówkach o powierzchni poniżej 400m2 w związku z czym nie kwalifikowali się do obowiązku wynikającego z art. 37 ust. 3 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

 1. Sprawdzono:
 1. Uwidocznienie w punktach sprzedaży informacji w zakresie:
 •   nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych
  w punkcie sprzedaży, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany;
 •   nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych
  w miejscu dostawy tego sprzętu o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje, co sprzęt dostarczony przez dystrybutora, dostarczającego nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych;
 •   nieodpłatnego przyjęcia w jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych, przez dystrybutora prowadzącego jednostkę detalicznego o powierzchni co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Stwierdzono, że we wszystkich placówkach przedmiotowe informacje zostały uwidocznione w miejscu widocznym dla konsumentów. Żadna z kontrolowanych placówek nie prowadziła sprzedaży internetowej.

 1. uwidocznienie informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu.

Stwierdzono, że we wszystkich 3 kontrolowanych placówkach umieszczono informację o punktach zbierania zużytego sprzętu, oraz że żadna z kontrolowanych placówek nie udostępniała na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. 15 urządzeń udostępnionych na rynku przez dystrybutora, w tym: 4 odkurzacze, 3 chłodziarki, 3 pralki, 1 czajnik, 1 zmywarka, 1 robot kuchenny, 1 kuchnia ceramiczna, 1 zamrażarka, ustalając, że wprowadzający sprzęt był wpisany do rejestru, a urządzenia były właściwie oznakowane symbolem selektywnego zbierania.
 2. Wszystkie objęte kontrolą 15 urządzeń posiadało informacje o:
 •  zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania symbolem selektywnego zbierania,
 •  potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

 

PODSUMOWANIE

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, iż przedsiębiorcy pełniący rolę dystrybutorów dołożyli wszelkich starań do przestrzegania ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wszyscy kontrolowani okazali karty przekazania odpadów elektrycznych i elektronicznych do firm zajmujących się odbiorem odpadów. Działania podjęte przez kontrolowanych przedsiębiorców są zgodne z prawem i korzystne dla ochrony środowiska.

Opracował:

Inspektor Łukasz Piotrowiak

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180373
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.