-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 03-01-2019 | 08:24
data ostatniej modyfikacji: 03-01-2019 | 08:26
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych.
03 stycznia 2019

1. Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. informuje, że  realizując program kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DIH- 702-16(1)/18/JG, przeprowadzono w III kwartale 2018r., kontrolę w 1 placówce detalicznej. 

2. Cel kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości opakowań oraz oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych, wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych oraz sprawdzenie prawidłowości obrotu tymi wyrobami w sprzedaży hurtowej i detalicznej. 

3. Podmiotowy zakres kontroli.

    Kontrolą objęto przedsiębiorcę detalicznego prowadzącego sprzedaż m.in. produktów biobójczych.

    Sprawdzono łącznie 3 partie produktów biobójczych, nie kwestionując żadnej.

    4. Przedmiotowy zakres kontroli.

    Kontrolą objęto 3 partie, w tym:

- kategoria 1: środki dezynfekujące, 1 partię tj.:

  • płyn do mycia WC TYTAN cleaner skutecznie usuwa osady, bakteriobójczy,

-  kategoria 3: zwalczanie szkodników, 2 partie tj.:

  • aerozolowy preparat owadobójczy SUPER COBRA INSECTICIDE Insect Killer,
  • dysk na mole BROS.

   4.1.Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów.

Sprawdzeniem prawidłowości oznakowania opakowań jednostkowych produktów biobójczych objęto 3 partie, w tym 1 partię kategorii 1 (środki dezynfekujące) i 2 partie  kategorii 3 (zwalczanie szkodników), w tym dodatkowo również sklasyfikowane jako niebezpieczne, nie kwestionując żadnej. Oznakowanie badanych produktów zawierało wymagane przepisami dane umieszczone na etykietach, m.in.: nazwę produktu biobójczego, tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenia podane w jednostkach metrycznych, numer pozwolenia na obrót, postać użytkową i zakres stosowania.

Analiza otrzymanej od producenta karty charakterystyki dla płynu do mycia WC TYTAN cleaner skutecznie usuwa osady, bakteriobójczy wykazała, że w sekcji 2: Identyfikacja zagrożeń 2.2. Elementy oznakowania,  podano wśród zwrotów wskazujących środki ostrożności m.in.: P302+P350 o treści: „W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem”, co było niezgodne z klasyfikacją CLP.  

Opakowanie  jednostkowe  ww. produktu  zawierało  treść  zwrotu  P302+P352, tj. zgodną z  klasyfikacją CLP. W toku kontroli otrzymano pismo od producenta płynu, z którego wynika, że kod zwrotu P302+P350 zostanie zmieniony na poprawny tj. P302+P352 po akceptacji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W powyższej sprawie skierowano pismo do właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej, celem ewentualnego  wykorzystania służbowego.

Badane produkty znajdowały się w oryginalnych, szczelnych opakowaniach jednostkowych ograniczających do minimum ryzyka wystąpienia pomyłek w zakresie uznania produktu biobójczego za żywność, napój, paszę. Nie miały kształtu lub dekoracji graficznej, które mogą przyciągać uwagę i ciekawość dzieci lub wprowadzać w błąd konsumentów, jak również wyglądu lub oznaczenia stosowanego dla środków spożywczych lub pasz, leków, kosmetyków. Kolor i wygląd opakowań dobrany był w sposób odróżniający znak ostrzegawczy od tła  oznakowania. Oznakowanie  umieszczone  na  opakowaniu  zapewniało  odczytanie poziome jego treści w normalnym położeniu opakowania. Nie wnoszono uwag do kształtu, koloru i wielkości znaków ostrzegawczych.

4.2.Wyroby poddane działaniu produktów biobójczych.

    Nie sprawdzono prawidłowości oznakowania wyrobów poddanych działaniu produktów biobójczych, z uwagi na brak w ofercie handlowej kontrolowanej jednostki wyrobów posiadających wyraźną informację na opakowaniu o poddaniu ich działaniu produktu biobójczego.

4.3.Przestrzeganie obowiązku informowania konsumentów o odpadach opakowaniowych produktów:

    Stwierdzono, że wprowadzający do obrotu badane produkty biobójcze wpisani byli do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

    W  miejscu prowadzonej sprzedaży przekazano użytkownikom informację o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi oraz znaczeniu oznaczeń stosowanych na opakowaniach – przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży - co było zgodne z art. 42 pkt 1, 2, 3 ww. ustawy.

      W kontrolowanej jednostce za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału  poniżej 50 mikrometrów, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w sklepie nie pobierano opłaty recyklingowej od nabywającego torbę.

     Przedsiębiorcę  pouczono o obowiązkach  wynikających z przepisów art. 40a ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz, że nieprzestrzeganie  powyższych  obowiązków  jest  sankcjonowane administracyjnymi karami pieniężnymi w wysokości od 500 zł do 20.000 zł.

4.4.Przestrzeganie okresów trwałości – przydatności do użycia.

Producenci wszystkich zbadanych 3 partii zadeklarowali daty ważności. Nie  stwierdzono produktów przeterminowanych.

Ustalenia dodatkowe.

Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontrolowani działalność gospodarczą zgłosili do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Stwierdzono, że faktycznie prowadzona działalność była zgodna z zakresem określonym w CEIDG.

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

- skierowano  pismo  do  właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej celem ewentualnego wykorzystania służbowego,  w kwestii zapisów w karcie charakterystyki (płyn do WC TYTAN).

Wyniki kontroli wykazały, iż producenci oraz przedsiębiorca  posiadali wiedzę w zakresie przepisów dotyczących prawidłowego oznakowania badanych produktów biobójczych.  Badane produkty posiadały niezbędne informacje warunkujące bezpieczne ich użytkowanie.

Kontrolowany nie miał natomiast wiedzy w zakresie pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów.

Z uwagi na wejście w życie przepisów dotyczących opłaty recyklingowej od nabywającego lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, zasadnym byłoby kontynuowanie kontroli w takim zakresie.

Opracowała:

specjalista Bożena Zaworotniak

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180127
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.