-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 03-01-2019 | 08:31
data ostatniej modyfikacji: 03-01-2019 | 08:32
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających lotne związki organiczne
03 stycznia 2019

1.Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. informuje, że realizując program kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DIH-702-19(1)/18/JG, przeprowadzono w III kwartale 2018r., kontrole w 2 placówkach hurtowych.

2. Cel kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie zakresu informacji zamieszczanych na etykietach niektórych farb i lakierów przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji (nie będącymi wyrobami budowlanymi) oraz mieszanin do odnawiania pojazdów, oferowanych w sprzedaży hurtowej i detalicznej. Celem kontroli było również sprawdzenie dokumentów udostępnionych przez kontrolowany podmiot, potwierdzających przestrzeganie wymagań w zakresie maksymalnej zawartości LZO oraz badania laboratoryjne w tym zakresie.

 

3. Podmiotowy zakres kontroli.

Kontrole przeprowadzono w dwóch jednostkach hurtowych. Kontrolą objęto 6 partii produktów zawierających lotne związki organiczne, kwestionując 2 partie wyrobów.

4. Przedmiotowy zakres kontroli.

4.1. Produkty podlegające kontroli, do których zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia

Kontrolą objęto 6 partii, w tym:

a) 3 partie z kategorii „A”: farby i lakiery przeznaczone o malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, tj.:

  • 2 partie podkategorii f/FW: bejce  cienkopowłokowe  do  wewnątrz  i  na  zewnątrz, w tym:

- koloryzujący wosk pielęgnacyjno-ochronny do drewna wewnątrz pomieszczeń NOSTALGIA WOOD MAX,

- renowacyjny impregnat do drewna VIDARON Palisander R 07 mat,

  • 1 partię podkategorii i/FR: farby jednoskładnikowe wysokojakościowe:  

   - podkład antykorozyjny, kolor czarny,

b) 3 partie  z kategorii „B”: mieszaniny do odnawiania pojazdów, tj.:

  • 1 partię Produkt „B3” – farby do gruntowania:

   - podkład wypełniający HS 4:1 Hybrid, kolor szary,

  • 2 partie Produkt „B5” : – farby wykończeniowe z efektami specjalnymi, tj.:

  - lakier bezbarwny MS 2:1,  

  - lakier do felg czarny połysk.

4.2. Prawidłowość wprowadzania do obrotu i oznakowania wyrobów.

Objęte badaniem 6 partii wyrobów spełniało wymagania § 4 ust.1 rozporządzenia LZO dotyczące wprowadzania do obrotu, tj. deklarowana maksymalna zawartość LZO w tych produktach nie przekraczała dopuszczalnych wartości, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia LZO.

4.3. Etykieta.

Etykiety wszystkich badanych wyrobów zawierały informacje o produkcie i dopuszczalnej wartości maksymalnej zawartości LZO w g/l (zgodną z  załącznikiem nr 1 rozporządzenia LZO oraz maksymalnej zawartości LZO w g/l w produkcie gotowym do użytku.

W wyniku kontroli stwierdzono ponadto, że w oznakowaniu 2 partii wyrobów – lakieru bezbarwnego MS 2:1 oraz podkładu wypełniającego HS 4:1 Hybrid kolor szary, na etykietach  do  opisania lotnych związków organicznych zastosowano skrót literowy w języku angielskim, tj. „VOC” – zamiast wskazanego w rozporządzeniu skrótu: „LZO”.

W toku kontroli otrzymano od wprowadzających do obrotu Karty charakterystyki, karty techniczne badanych produktów, wraz z badaniami laboratoryjnymi w zakresie zawartości LZO. Ich analiza wykazała, że  w zakresie maksymalnej zawartości LZO w g/l w produkcie gotowym do użytku są niezgodności pomiędzy zapisami w tych dokumentach oraz zapisem umieszczonym na etykietach kontrolowanych produktów. Niezgodność ta dotyczyła 4 z 6 badanych partii, tj.:

- renowacyjny impregnat do drewna  VIDARON Palisander R 07 mat, 700ml, etykieta: „Produkt zawiera max. 130g/l”, karta charakterystyki: LZO (zawartość) 0,01% masa,

 - lakier bezbarwny MS 2:1: etykieta samoprzylepna na opakowaniu: 569 g/l, karta charakterystyki: 569 g/l,  sprawozdanie z badań: 569,3 g/l,

- podkład wypełniający HS 4:1 Hybrid, kolor szary: etykieta samoprzylepna na opakowaniu: 372 g/l, karta charakterystyki: < 540 g/l, sprawozdanie z badań: 534 g/l,

- lakier do felg czarny połysk: etykieta samoprzylepna na opakowaniu: 820g/l, karta charakterystyki:  LZO (zawartość): 81,7% masa, sprawozdanie z badań: 781,19 g/l.

Do kontrolowanego skierowano wystąpienie pokontrolne wnosząc o usunięcie stwierdzonych uchybień, natomiast do  dwóch właściwych miejscowo stacji sanitarno – epidemiologicznych skierowano pisma celem ewentualnego wykorzystania służbowego. W odpowiedzi kontrolowany  poinformował cyt. /…/ „zobowiązuję się do wprowadzenia zmian przy wprowadzaniu produktów do obrotu”.

4.4.Przepisy karne.

W związku z brakiem naruszenia zakazu określonego w art. 171 ustawy Prawo ochrony środowiska ten punkt programu kontroli nie znalazł zastosowania.

5. Badania laboratoryjne.

Badania laboratoryjne podkładu antykorozyjnego, kolor czarny 0,5 l wykazały, że wynik badania próbki nie przekracza limitu LZO dla kategorii A/i/FR.     

Ustalenia dodatkowe.

Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontrolowani działalność gospodarczą zgłosili do Krajowego Rejestru Sądowego. Stwierdzono, że faktycznie prowadzona działalność była zgodna z zakresem określonym w KRS.

Z uwagi na szeroką ofertę na rynku produktów przeznaczonych do malowania i odnawiania budynków i pojazdów zawierających lotne związki organiczne, wskazane byłyby ponowne kontrole wraz z badaniami laboratoryjnymi.

Opracowała:

specjalista Bożena Zaworotniak

 

 

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180126
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.