-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 05-03-2019 | 11:38
data ostatniej modyfikacji: 05-03-2019 | 11:38
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami za rok 2018.
05 marca 2019

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. realizując program kontroli DIH-702-1(1)/18/MB z 2 stycznia 2018 roku przeprowadził w 2018 r., w 5 placówkach detalicznych, kontrole dotyczące prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami.Celem kontroli było sprawdzenie, w jakim stopniu przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Badaniem objęto dwie partie akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych (sprawdzano prawidłowość oznakowania), siedem partii baterii i akumulatorów przenośnych (sprawdzano prawidłowość oznakowania), dwie partie baterii przenośnych (przeprowadzono badania laboratoryjne na zawartość: kadmu, ołowiu i rtęci):Kontrolując prawidłowość oznakowania baterii i akumulatorów sprawdzano, czy zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory, w tym zestawy oraz ogniwa guzikowe, zostały w sposób widoczny, czytelny i trwały, oznakowane symbolem selektywnego zbierania, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do ww. ustawy.Stwierdzono, że wprowadzone do obrotu akumulatory i baterie zostały w sposób czytelny i trwały oznakowane symbolem selektywnego zbierania, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do ww. ustawy. Stwierdzono, że zarówno na opakowaniu jak i na wyrobie umieszczono symbol selektywnego zbierania. Do ocenianych dwóch partii akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach zostały dołączone informacje o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania. W toku kontroli sprawdzono także, czy stosownie do art. 48 ustawy o bateriach i akumulatorach, sprzedawca detaliczny baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych, którego powierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) przekracza 25 m2:

 • przyjmuje selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, bez żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;
 • przekazuje zebrane, zużyte baterie i zużyte akumulatory, sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

a także, w przypadku baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, czy:

 • przyjmuje od użytkownika końcowego zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowiowe i zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe – art. 53 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach
 • w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży umieścił informację o:
  • warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w ust. 1, oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży – art. 53 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy,
  • punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w ust. 1, zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory sprzedaje – art. 53 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy;
   • w przypadku, gdy przy sprzedaży baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazuje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów:
    • pobiera od kupującego odpowiednią wysokość opłaty depozytowej wraz z potwierdzeniem jej pobrania – art. 54 ust. 1 ww. ustawy;
    • w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej przyjmuje zużyte baterie i zużyte akumulatory oraz zwraca pobraną opłatę depozytową i potwierdzenie jej zwrotu – art. 54 ust. 2 ww. ustawy.

W przypadku czterech skontrolowanych placówek uwag w kontrolowanym zakresie nie wnoszono. Natomiast w jednej skontrolowanej placówce stwierdzono brak informacji o możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej, oraz punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zorganizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumulatory kontrolowano. W związku z popełnionym wykroczeniem z art. 89 pkt 2 ustawy o bateriach i akumulatorach tj. naruszeniem przepisów art. 53 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy o bateriach i akumulatorach kontrolowanego przedsiębiorcę pouczono w trybie art. 41 KW o obowiązku umieszczenia w miejscu sprzedaży wymaganej informacji zgodnej z    art. 53 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy o bateriach i akumulatorach. W trakcie kontroli na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej postawiono żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonego uchybienia oraz uwidocznienia informacji spełniającej wymagania art. 53 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy o bateriach i akumulatorach. Żądanie to zostało wykonane. Ustalono także, że dla dwóch ocenianych partii akumulatorów kwasowo-ołowiowych do pojazdów samochodowych wydawane były karty gwarancyjne. Sprawdzano zgodność znajdujących się na akumulatorach oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na akumulatorach zabezpieczeń. Stwierdzono, że wydawane karty gwarancyjne sporządzone zostały w języku polskim oraz były sformułowane w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd. Zgodnie z przepisami, zawierały:

- nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,

- czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,

- uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,

- stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W zapisach kart gwarancyjnych dołączonych do kontrolowanych partii akumulatorów samochodowych nieprawidłowości nie stwierdzono. Do skontrolowanych baterii i akumulatorów przenośnych  nie były dołączone karty gwarancyjne.

Na podstawie okazanych faktur zakupu sprawdzono, czy dostawcy ocenianych w trakcie kontroli akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz baterii i akumulatorów przenośnych, będący wprowadzającymi te wyroby do obrotu, zgodnie z wymaganiami art. 30 ustawy o bateriach i akumulatorach, umieścili na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami numer rejestrowy wprowadzającego. Z ustaleń kontroli wynika, ze tylko jeden dostawca (wprowadzający) baterii  na fakturze VAT nie zamieścił numeru rejestrowego wprowadzającego. W związku z powyższym informację o tym przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Poza tym skierowano jeszcze dwa pisma informacyjne do właściwych marszałków województw z danymi podmiotów które wprowadzają akumulatory, a także dwa pisma informacyjne do właściwych marszałków województw przekazujące dane sprzedawców detalicznych pobierających opłatę depozytową. W dwóch skontrolowanych placówkach pobrano próbki baterii do badań laboratoryjnych na zawartość: kadmu, ołowiu i rtęci. W zbadanych próbkach nie wykryto obecności rtęci, kadmu i ołowiu. Stwierdzono, że próbki były zgodne pod względem zawartości rtęci, kadmu i ołowiu z wymaganiami ustawy z dnia  24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803, ze zm.).

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180373
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.