-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 05-03-2019 | 11:42
data ostatniej modyfikacji: 05-03-2019 | 11:42
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków.
05 marca 2019

Informacja z  kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków.  

 1. Cel kontroli.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., realizując program kontroli Nr DNR-1.702.17.2018 przeprowadził w IV kwartale 2018r. kontrolę mające na celu ocenę bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków zgodnie z wymaganiami ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. 2016r. poz. 2047).

II. Podstawa prawna kontroli..

     Podstawą prawną kontroli stanowią art.. 3 ust 1 i pkt 1b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1063, 2056, z 2018r. poz. 650,1338) oraz art. 17  ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z  2016r. poz. 2047).

III. Podmiotowy zakres kontroli.

Kontrolą objęto 2 placówki detaliczne.

IV. Przedmiotowy zakres kontroli.

Sprawdzono 8 partii artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków tj.:

 • 4 krzesełka wysokie,
 • 3 kubki do picia,
 • 1 butelka do karmienia.

V. Procedura prowadzenia kontroli.

 1. Bezpieczeństwo produktów.
  1. Sprzęt do picia.
   1. Badania organoleptyczne.

Ocenę organoleptyczną dokonano zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych część I pkt 8 „Pobieranie i badanie próbek produktów”.  Na 4 sprawdzanych partiach artykułów dla dzieci (3 kubki do picia, 1 butelka do karmienia) przeprowadzono ocenę organoleptyczną, stwierdzono że w stosunku do badanych ww. 4 partii nie istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że badane produkty nie są bezpieczne.

 1. Prawidłowość oznakowania.

Przeprowadzając ocenę prawidłowości oznakowania sprzętu do picia posiłkowano się w szczególności art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z  2016r. poz. 2047) oraz normą PN-EN 14350-1:2006 Artykuły dla dzieci. Sprzęt do picia. Część I: Wymagania ogólne i mechaniczne oraz badania.

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano 4 partie artykułów dla dzieci (3 kubki do picia, 1 butelka do karmienia).

W wyniku powyższego zakwestionowano 1 partie artykułów dla dzieci tj.

 • kubek z ustnikiem Done by Deer, ITEM NO:10701, batch. NO: 108050518 - brak było zgodnie z pkt 8.3 normy „Instrukcja użytkowania” umieszczenia na dołączonej do produktu etykiecie informacji „że przed pierwszym użyciem należy wyczyścić wyrób” oraz ostrzeżeń: „Dla bezpieczeństwa i zdrowia twojego dziecka OSTRZEŻENIE!”, „Zawsze używać wyrobu pod nadzorem dorosłych”, „Ciągłe i  przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę”, „Zawsze sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem”.  
 1. Siedziska montowane do krzesła.

W ofercie handlowej kontrolowanych przedsiębiorców tego typu artykułów nie stwierdzono.

 1. Badania organoleptyczne.

Nie zrealizowano.

 1. Prawidłowość oznakowania.

Nie zrealizowano.

 1. Wysokie krzesełka.
  1. Prawidłowość oznakowania.

Przeprowadzając ocenę prawidłowości oznakowania sprzętu do picia posiłkowano się w szczególności art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z  2016r. poz. 2047) oraz normą PN-EN 14988-2017-10 Wysokie krzesełka dla dzieci. Wymagania i metody badań.

Ocenie prawidłowości oznakowania poddano 4 partie artykułów dla dzieci (krzesełka wysokie). W wyniku powyższego zakwestionowano 2 partie artykułów dla dzieci tj.:

 • krzesełko AMARO Aquamarine Art. No. 10100290004 - brak na dwóch plastikowych opakowaniach o obwodzie większym niż 360 mm oznaczenia: „OSTRZEŻENIE. Trzymaj plastikowe elementy z dala od dzieci, aby uniknąć uduszenia” lub oznaczenia, które wyraźnie przekazuje tą samą wiadomość (pkt 9.2. normy „Oznakowanie”), oraz brak w instrukcji użytkowania, ostrzeżenia przed ryzykiem wynikającym z ustawienia w bezpośredniej bliskości wysokiego krzesełka otwartego płomienia i innych źródeł ciepła, takich jak grzejnik elektryczny, grzejnik gazowy itp. (pkt. 9.3. normy „Instrukcje użytkowania”).
 • krzesełko Prima Pappa ZER03 Licorice - brak było danych trwale umieszczonych na produkcie zawierających ostrzeżenie o treści: „OSTRZEŻENIE. NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI” (pkt 9.2. normy „Oznakowanie”),  oraz instrukcji w języku polskim (pkt. 9.3. normy „Instrukcje użytkowania”).

Plastikowe opakowania krzesełka AMARO Aquamarine Art. No. 10100290004 zostały w toku kontroli prawidłowo oznakowane, a do instrukcji dołączono erratę z brakującym ostrzeżeniem.

Kubek z ustnikiem Done by Deer ITEM NO:10701, batch. NO: 108050518  oraz krzesełko Prima Pappa ZER03 Licorice w toku kontroli zostały wstrzymane od sprzedaży przez kontrolowanego przedsiębiorcę do czasu podjęcia decyzji o sposobie ich zagospodarowania.

Pozostałe 5 badanych partii artykułów dla dzieci, oznakowane były prawidłowo oraz posiadały dołączone instrukcje użytkowania zawierające wymagane informacje.

 1. Dodatkowe zagadnienia kontroli.

W przypadku jednego z kontrolowanych przedsiębiorców brak było w odpisie KRS symbolu PKD zgodnego z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z  2007r., Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) – naruszało to przepis art. 47 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018r. poz. 986 z późn. zm.) w związku z § 2 wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedsiębiorcę pouczono o konieczności zaktualizowania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku drugiego przedsiębiorcy, nie wnoszono uwag, co do legalności prowadzonej działalności.

Ustalenia pokontrolne.

Przedsiębiorca posiadający w ofercie handlowej Kubek z ustnikiem Done by Deer ITEM NO:10701, batch. NO: 108050518  oraz krzesełko Prima Pappa ZER03 Licorice poinformował o usunięciu stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

Skierowano trzy wystąpienia informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach do dystrybutorów 3 zakwestionowanych partii artykułów dla dzieci, na  ww. wystąpienia otrzymano odpowiedzi informujące o podjęciu przez dystrybutorów działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Opracował:

Inspektor Łukasz Piotrowiak

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180365
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.