-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 21-03-2019 | 08:40
data ostatniej modyfikacji: 21-03-2019 | 08:40
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych
21 marca 2019

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych, a także prekursorów materiałów wybuchowych przeprowadzonych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.  w IV kwartale 2018 r.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. przeprowadził  w IV kwartale 2018 r., kontrolę u jednego przedsiębiorcy oferującego do sprzedaży zimowe płyny i koncentraty do spryskiwaczy szyb samochodowych.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości opakowań oraz oznakowania opakowań jednostkowych substancji i mieszanin niebezpiecznych, sprawdzenie prawidłowości obrotu tymi wyrobami, a także przeprowadzenie badań laboratoryjnych zimowych płynów     i  koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych w celu sprawdzenia prawidłowości stopnia krystalizacji zimowych płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych. Ponadto sprawdzono także wywiązywanie się przedsiębiorców z obowiązków wynikających z przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Przeprowadzona została także kontrola bezpieczeństwa prekursorów materiałów wybuchowych.  

W toku kontroli sprawdzono zgodność oznakowania substancji i mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie oraz ich opakowań stosownie do kryteriów wskazanych w odpowiednich aktach prawnych.

Sprawdzeniem objęto 1 partię zimowego płynu i koncentratu do spryskiwaczy szyb samochodowych. oraz 2 partie zimowego koncentratu do spryskiwaczy szyb samochodowych. Nieprawidłowości stwierdzono w 1 partii zimowego płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych.

Wszystkie substancje chemiczne, zawarte w 3 partiach skontrolowanych zimowych płynów/koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych, zostały umieszczone w kartach charakterystyki oraz zarejestrowane. Karty charakterystyki, dla 3 partii skontrolowanych zimowych płynów/koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych, uzyskano w toku prowadzonych czynności kontrolnych. Wszystkie płyny/koncentraty zaliczały się do kategorii produktów, dla których karta charakterystyki była dostępna na żądanie.

Powyższe zagadnienie realizowane było u jednego przedsiębiorcy. Kontrolowany przedsiębiorca nie posiadał kart charakterystyki dołączonych do oferowanych zimowych płynów/koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych ale bez problemu uzyskał je droga elektroniczną od wprowadzających te płyny/koncentraty do obrotu.

Z trzech skontrolowanych zimowych płynów/koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych zakwestionowano jeden:

 -- zimowy płyn do spryskiwaczy, -20 oC, 4 litry, (H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary – w oznakowaniu bezpośrednio na produkcie oraz w karcie charakterystyki)  

z uwagi na brak wyczuwalnego dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie (   Δ   ) co  jest niezgodne z Zał. II, Część 3, Sekcja 3.2.1 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE nr 1907/2006 (rozporządzenie CLP), art. 22, ust. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2018 r., poz. 143, ze zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1604).

Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu zakwestionowanego zimowego płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych podjął dobrowolne działania naprawcze oraz uzupełnił wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (   Δ   ) na wszystkich znajdujących się w obrocie zakwestionowanych zimowych płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych.

W trakcie kontroli pobrano także do badań laboratoryjnych jeden zimowy płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych  (-20 stopni C., opakowanie 4 litry). Badanie laboratoryjne  dotyczyło stopnia (temperatury) krystalizacji, na zgodność z deklaracją producenta na opakowaniu. Badana próbka była zgodna z deklaracją producenta na opakowaniu. Uwag w kontrolowanym zakresie nie wnoszono.

Kontrolując przestrzeganie przepisów art. 41 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.), który odnosi się do zakazu dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego te produkty w opakowaniach bez uprzedniego wpisu do rejestru, uwag nie wnoszono.

Kontrolowany przedsiębiorca umieścił w widocznym miejscu, w kontrolowanej placówce, informację o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku w tym recyklingu odpadów opakowaniowych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono produktów przeterminowanych.

Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili sprzedaży prekursorów materiałów wybuchowych.

Przeprowadzona w IV kwartale 2018 r., kontrola w zakresie prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych, a także prekursorów materiałów wybuchowych, nie wykazała aby wprowadzający do obrotu tego typy produkty nie przestrzegali w sposób rażący obowiązków jakie wynikają z przepisów prawa. Jedyna nieprawidłowość jaką stwierdzono, to brak na opakowaniu zimowego płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych wyczuwalnego dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie (   Δ   ).

Mając na uwadze właściwości i przeznaczenie zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych zasadne jest dalsze monitorowanie tego segmentu rynku.

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180364
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.